Outsourcing kadrowo-płacowy
Szybki kontakt: 881 288 551

Usługi

oferta

Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowo oferowane przez nas usługi.

Jeśli nasze propozycje spotkają się z Państwa zainteresowaniem, będzie nam niezmiernie miło podjąć dalsze kroki prowadzące do podjęcia współpracy.

Do pobrania oferta PDF: OFERTA SPECJALISTA – ZEWNĘTRZNY DZIAŁ PERSONALNY

 

KADRY

W ramach kompleksowej obsługi kadrowej realizujemy działania z zakresu:

• prowadzenia bazy danych osobowych pracowników
• prowadzenia oraz aktualizacji teczek osobowych pracowników
• archiwizacji kartotek byłych pracowników
• przygotowania dokumentacji m.in. do ZUS, US, GUS
• obsługi umów o pracę
• ewidencji czasu pracy na podstawie otrzymanych danych
• zarządzania terminarzem aktualizacji badań lekarskich oraz obowiązkowych szkoleń pracowników
• przygotowania wymaganych prawem deklaracji i dokumentacji
• pomoc w organizowaniu szkoleń BHP
• udziału w kontrolach uprawnionych organów administracji państwowej i samorządowej
• szczegółowego raportowania zgodnie z wymaganiami Klienta.


Powrót do góry

PŁACE

W ramach kompleksowych usług naliczania płac zobowiązujemy się do:

• comiesięcznego naliczania wynagrodzeń w pełnym zakresie zdefiniowanym przez zakładowy regulamin wynagradzania oraz przepisy prawa
• sporządzanie list płac oraz informacji RMUA
• obsługi umów o pracę, umów zlecenia oraz umów o dzieło
• przygotowania dokumentacji rozliczeniowej m.in. do ZUS, US, GUS, PFRON
• przekazywania drogą elektroniczną dokumentów ZUS
• prowadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych
• przygotowywanie rocznych rozliczeń pracowników PIT11, PIT40
• przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach
• realizacji przelewów na konta pracowników oraz dokumentacji wypłat
• rozliczania czasu pracy i absencji pracowników
• rozliczania Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
• szczegółowego raportowania zgodnie z wymaganiami polskiego prawa oraz specyficznymi potrzebami Klienta


Powrót do góry

KOREKTY ZUS

W ramach problemów z korektami ZUS oferujemy:

• skompletowanie i odtworzenie w miarę możliwości dokumentacji pracowniczej niezbędnej do prawidłowego naliczenia zobowiązań ubezpieczeniowych

• odtworzenia w programie „Płatnik” bazy ubezpieczonych (uporządkowanie kartotek ubezpieczonych), sprawdzenia poprawności danych w już istniejącej bazie ubezpieczonych w programie „Płatnik”, wprowadzenia na podstawie dokumentacji papierowej wszystkich ubezpieczonych zgłoszonych i wyrejestrowanych w formie papierowej

• odtworzenia w programie „Płatnik” bazy wysłanych deklaracji, sprawdzenia poprawności danych w już istniejącej bazie wysłanych deklaracji w programie „Płatnik”, wprowadzenia na podstawie dokumentacji papierowej wszystkich deklaracji składanych w formie papierowej, analizę zawiadomień o błędach przesłanych przez ZUS

• weryfikację rozbieżności pomiędzy DRA i WDR w oparciu o bazę danych programu „Płatnik” oraz dokumentację źródłową

• sporządzenie korekty dokumentów ZUS dotyczących m.in następujących błędów:

– “Ubezpieczeni, dla których brak jest raportów imiennych”
– “Raporty imienne niezgodne ze zgłoszeniem ubezpieczonego”
– “Błędne raporty imienne”
– “Raporty imienne nieznanych ubezpieczonych”
– “Raporty imienne bez deklaracji”

• wyjaśnienia niezgodności występujących w deklaracjach, przesłania odpowiedzi na pisma nadesłane z ZUS dotyczące błędów w deklaracjach wraz z deklaracjami skorygowanymi, w razie konieczności osobiste wyjaśnianie rozbieżności w ZUS.


Powrót do góry

AUDYT KADR I PŁAC

Zakres usługi obejmuje:

• kontrolę sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników
• weryfikację i standaryzację dokumentacji pracowniczej
• ocenę procesów i procedur kadrowych i płacowych
• kontrolę naliczeń wynagrodzeń, zasiłków i innych składników list płac
• kontrolę sporządzania wymaganych dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS, US i PFRON
• weryfikację prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek i zaliczek
• szczegółowe i kompleksowe zbadanie zgodności stosowanych procedur i firmowych regulacji z prawem w obszarze kadr i płac
• opiniowanie stanu faktycznego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa
• sporządzenie protokołu z audytu


Powrót do góry

POGOTOWIE KADROWE

W ramach usługi oferujemy:

• doraźną pomoc w przypadkach np. zastępstwa nieobecnego pracownika HR
• pomoc w wypełnieniu nakazów pokontrolnych US, ZUS, PIP itd.
• w krótkim terminie przeprowadzimy audyt brakujących dokumentów w aktach osobowych oraz wyprowadzimy teczeki osobowe do stanu zgodnego z przepisami
• sporządzimy odpowiednie korekty m.in. dokumentów ZUS i deklaracji US


Powrót do góry

SZKOLENIA

Prowadzimy szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, w tym:

• Szkolenia dla klientów i ich pracowników
Przeprowadzamy specjalistyczne szkolenia, dopasowując ich zakres do potrzeb oraz specyfiki przedsiębiorstwa. Zawsze dopasowujemy przykłady szkoleniowe do uwarunkowań branżowych Państwa Firmy.
Przykładowe szkolenia które możemy dla Państwa przeprowadzić to m.in. :

– czas pracy (nadgodziny, praca w nocy, itd.),
– różnice między umową o pracę a umowami cywilno-prawnymi zalety i wady,
– wszystkie inne tematy z zakresu szeroko rozumianego Prawa Pracy – zgodnie z potrzebami i wymogami klienta.

• Szkolenia i kursy dla osób fizycznych, mające na celu zdobycie fachowej wiedzy z zakresu kadr i płac
Swoje usługi polecamy w szczególności studentom ostatnich lat, którzy planują rozpoczęcie pracy w obszarze kadrowo-płacowym, a także wszystkim innym, kórzy chcą zdobyć praktyczną wiedzę, którą łatwo można zastosować.
Na naszych szkoleniach nie dyktujemy definicjii a wiedzę przekazujemy poprzez konkretntne zadania i przykłady.
Dbamy o maksymalny przekaz wiedzy i prowadzimy szkolenia metodami aktywizującymi uczestników

Powrót do góry

Specjalista HR zaprasza do współpracy.

Oferujemy outsourcing kadr i płac, rozliczanie firm, dokumentacja ZUS, US, GUS, umowy o pracę, karty wynagrodzeń, audyt kadr i płac, szkolenia.

Adres biura:
ul. Sterlinga 16/18 lok. 214
90-217 Łódź

Telefony:
881 288 551, 664 493 993

Kontakt e-mail:
biuro@specjalista-hr.pl